Zmluvné podmienky

Na tejto stránke nájdete štandardnú verziu Zmluvných podmienok pre internetovú stránku DHL. Prosím vezmite na vedomie, že v niektorých krajinách sa môžu uplatňovať rozdielne zmluvné podmienky.

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY DHL SÚ NASLEDOVNÉ:

Autorské právo k tejto publikácii vlastní DHL International Ltd. Zahŕňa časti existujúceho materiálu chráneného autorským právom, ktoré vlastní DHL International Ltd. a tu sa používa so súhlasom.

Akákoľvek osoba môže reprodukovať ktorúkoľvek časť materiálu na týchto internetových stránkach za nasledovných podmienok:

  • materiál sa môže používať len na informačné a nekomerčné účely
  • nemôže byť žiadnym spôsobom upravovaný, resp. menený
  • z akejkoľvek ochrannej známky DHL nebude urobená žiadna neautorizovaná kópia
  • akákoľvek kópia akejkoľvek časti materiálu musí obsahovať nasledovný oznam o autorskom práve:

Copyright ©  DHL International, Ltd. Všetky práva vyhradené.

DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ sú ochrannými známkani DHL International Limited a spoločností skupiny DHL, registrované minimálne v jednej jurisdikcii. Symbol ® označuje ochranne známky DHL. Licencia na používanie akýchkoľvek týchto ochranných známok nie je udelená ani z tohto nevyplýva. Tieto ochranné známky sa nesmú kopírovať, sťahovať, reprodukovať, používať, upravovať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom (s výnimkou, ak sú neoddeliteľnou časťou autorizovanej kópie materiálu, ktorý sa nachádza na týchto internetových stránkach, ako je uvedené v odstavci predchádzajúcej časti) bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Všetky ostatné ochranné známky alebo obchodné mená uvedené v týchto materiáloch sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

DHL má záujem o Vašu spätnú väzbu a cení si Vaše myšlienky a návrhy, ale nie je schopná odpovedať na každú pripomienku jednotlivo. DHL bude mať právo použiť akékoľvek informácie, ktoré zašlete a konať podľa nich.

Pre Vaše pohodlie DHL môže poskytovať/použiť na tejto stránke interaktívne prvky, ako napríklad prístup k sledovaniu a poznámky používateľa. Tieto prvky máte právo používať výhradne na špecifikované účely a nie na akékoľvek iné účely.

Tieto internetové stránky môžu obsahovať neúmyselné nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto budú opravené podľa uváženia DHL, keď sa nájdu . Informácie na týchto internetových stránkach sa pravidelne aktualizujú, čím môže dôjsť k nepresnostiam. Internet je vedený nezávisle na tisíckach miestach na celom svete, preto niektoré informácie, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom týchto internetových stránok, môžu pochádzať zo zdroja mimo DHL. V dôsledku toho DHL vylučuje akýkoľvek záväzok alebo zodpovednosť za tento obsah.

DHL vyvíja veľké úsilie, aby vylúčila vírusy z týchto internetových stránok, ale toto vylúčenie nedokáže zaručiť a za vírusy nepreberá žiadnu zodpovednosť. Prosím použite všetku primeranú ochranu pred sťahovaním informácií z týchto internetových stránok.

Služby, obsah a informácie nachádzajúce sa na tejto web stránke sú poskytované „ako sú“. V plnom rozsahu, v akom to umožňuje zákon, odmieta spoločnosť DHL zodpovednosť, či už výslovnú alebo implicitnú, vznikajúcu zo zákona alebo inak vrátane, avšak nielen, implicitných záruk predajnosti, neporušenia práv tretích strán a vhodnosti na určitý účel. Spoločnosť DHL, jej sesterské spoločnosti a poskytovatelia licencií nerobia žiadne vyhlásenia a nedávajú žiadne záruky týkajúce sa presnosti, úplnosti alebo včasnosti služieb, obsahu alebo informácií poskytovaných prostredníctvom web stránky alebo systémov spoločnosti DHL. Žiadna informácia získaná prostredníctvom systémov alebo web stránky spoločnosti DHL nebude dávať iné záruky než sú tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto obchodných podmienkach.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie implicitných záruk, takže obmedzenia a vylúčenia obsiahnuté v tomto paragrafe sa na vás nemusia vzťahovať. Ak uzatvárate obchody ako spotrebiteľ, týmito ustanoveniami nie sú dotknuté vaše existujúce zákonné práva, ktorých sa nemôžete zrieknuť. Súhlasíte s tým a potvrdzujete, že tieto obmedzenia a odmietnutie zodpovednosti a poskytnutia záruk stanovené v týchto obchodných podmienkach sú spravodlivé a primerané.

Informácie na týchto internetových stránkach sa poskytujú bez záruky, vrátane všetkých záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel, alebo neporušenia práv tretích strán. Za žiadnych okolností nebude DHL zodpovedná akejkoľvek osobe za akékoľvek špeciálne, nepriame alebo následné škody súvisiace s informáciami, ktoré sa nachádzajú na týchto internetových stránkach alebo súvisiace s ich používaním.

Produkty a služby uvedené na týchto internetových stránkach podliehajú Zmluvným podmienkam DHL. Keďže tieto sa môžu líšiť v závislosti od krajiny miesta pôvodu zásielky, kontaktujte prosím najbližšie Oddelenie služieb zákazníkom DHL, za účelom získania kópie miestnych zmluvných podmienok. Nie všetky produkty a služby DHL môžu byť dostupné v každej krajine.

Všetky informácie poskytované DHL návštevníkom na týchto internetových stránok sa považujú za dôverné a DHL ich neposkytne žiadnej tretej strane, s výnimkou ak tak bude nutné pre poskytovanie služieb.