Ochrana osobných údajov v DHL Parcel

Spoločnosť DHL Parcel Slovensko s.r.o. (ďalej ako “DHL”) teší, že ste navštívili jej webovú stránku a zaujímate sa o našu spoločnosť, produkty a služby. Je pre nás dôležité ochraňovať vaše osobné údaje počas celého obchodného procesu. Zároveň chceme, aby ste sa cítili bezpečne počas každej návštevy našej webovej stránky.

Majte na pamäti, že vnútroštátne právne požiadavky na ochranu údajov a nakladanie s osobnými údajmi sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Preto ak navštívite príslušné webové stránky DHL, dozviete sa viac o špecifických informáciách týkajúcich sa krajiny o ochrane údajov.

V nasledujúcom texte vysvetľujeme, aké informácie zhromažďuje spoločnosť DHL pri návšteve našich webových stránok a ako sú tieto informácie spracovávané a na aké konkrétne účely.

Všeobecné informácie

 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutej osoby"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná. Tým sa myslí najmä identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Toto zahŕňa informácie, ako je vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nie je možné prepojiť s vašou skutočnou identitou - napríklad obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky - sa nepovažujú za osobné údaje.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov vykonávané:

Meno prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje:

DHL Parcel Slovensko , spol. s r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
Slovensko

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu pre  ochranu osobných údajov. Tím pre ochranu osobných údajov je tiež k dispozícii pomôcť pri žiadostiach o informácie, pri tvorbe návrhov alebo pri vybavovaní sťažností.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

DHL Parcel Slovensko, spol. s r.o.
Na pántoch 18
831 06  Bratislava
Osobne.udaje@dhl.com

Vaše údaje spracovávame napríklad preto, aby sme mohli:

 • vykonávať plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo odosielateľom,
 • spríjemniť vašu návštevu na našich webových stránkach / aplikáciách
 • s vašim súhlasom posielať vám newslettre
 • posielať alebo zobraziť cielenú reklamu tam, kde je to povolené
 • v prípade potreby vykonávať kontrolu kreditu
 • vybaviť vaše požiadavky prostredníctvom nášho oddelenia služieb zákazníkom
 • plniť povinnosti ako súčasť zákonných požiadaviek
 • splniť naše bezpečnostné požiadavky (napr. na účely detekcie kriminality),
 • zostavovať štatistiky
 • a na účely zabezpečenia kvality, optimalizácie procesov a zabezpečenia plánovania.

Ďalšie podrobnosti, vrátane typu údajov, účelu spracovania a právneho základu, nájdete dole pod príslušnými produktmi

Okrem práva na získanie osobných údajov, majú fyzické osoby nasledujúce práva:

 • Môžete si vyžiadať informácie o tom, aké vaše osobné údaje sú u nás uložené.
 • Môžete požiadať o opravu, odstránenie alebo zablokovanie vašich osobných údajov za predpokladu, že tieto opatrenia sú povolené zákonom a v súlade s existujúcimi zmluvnými podmienkami.
 • Môžete požiadať o zaslanie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom formáte, ktorý je bežne používaný a vo formáte, ktorý  je čitateľný strojom.
 • Môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Tu nájdete názov príslušného orgánu na ochranu osobných údajov.

Právo na námietku

Právo na námietku platí pre každé spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (EÚ) 2016/679 („GDPR“).

Ak chcete uplatniť svoje právo, jednoducho sa s nami spojte pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie v časti Kto je zodpovedný?

Osobné údaje budú uložené tak dlho, ako je to nevyhnutné. Nevyhnutnosť ich uchovávania vyplýva zo zákonných lehôt uchovávania. V prípade, že neexistujú žiadne zákonnom stanovené lehoty, osobné údaje sa budú uchovávať v súlade so zmluvnými a fakturačnými účelmi, ako aj dôkaz o správnom plnení zmluvy, až kým neuplynie lehota zodpovednosti, po ktorej budú údaje vymazané.

Zásady ochrany osobných údajov DPDHL upravujú štandardy pre spracovanie osobných údajov platné pre celú skupinu DHL s osobitným dôrazom na tzv. transfery do tretích krajín, ktoré znamenajú prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o DPDHL ochrane osobných údajov, použite, prosím, nasledujúci odkaz:

DPDHL Zásady ochrany osobných údajov (Zhrnutie) (Typ: súbor Acrobat Reader, Veľkosť: 147.3 KB)

Návšteva našej webovej stránky

Spoločnosť DHL sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov jej webových stránok. Pri návšteve našich webových stránok naše webové servery vždy dočasne ukladajú údaje o pripojení počítača, ktorý sa pripája na našu stránku, zoznam webových stránok, ktoré navštívite na našom webe, dátum a trvanie vašej návštevy, adresu IP vášho zariadenia, identifikačné údaje o type prehliadača a používanom operačnom systéme, ako aj webové stránky, cez ktoré ste sa pripojili k našim stránkam. Dodatočné osobné informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. pri vyplňovaní on-line kontaktného formulára ako súčasti registrácie, prieskumu, súťaže, plnenia zmluvy alebo žiadosti o informácie.

Právnym základom na spracovanie uvedených kategórií osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“). Vzhľadom na uvedené účely, najmä na zaručenie bezpečnosti a plynulé nastavenie pripojenia, máme legitímny záujem spracovať tieto údaje.

Okrem toho používame súbory cookies, nástroje na sledovanie a opatrenia na zacielenie. Viac informácií o tom nájdete nižšie, v časti Online prítomnosť a optimalizácia webových stránok.

Pokiaľ máte vo svojom prehliadači povolené geografické lokalizačné funkcie, resp. vo vašom operačnom systéme, použijeme tieto údaje na poskytovanie služieb založených na polohe (napr. umiestnenie najbližšej pobočky, service pointu atď.). Tieto údaje nebudeme používať na žiadne iné účely. Ak túto funkciu zakážete, vaše údaje budú okamžite odstránené.

Osobné údaje taktiež potrebujeme zo zmluvných dôvodov aj na poskytovanie našich služieb a dodržiavanie zmluvných plnení vyplývajúcich s uzavretých zmlúv s vami. Tieto údaje sa používajú napr. na vykonávanie zasielateľskej zmluvy, spracovanie údajov o zákazníkoch, spracovanie platieb a prípadne posúdenie úverovej bonity. Niektoré osobné údaje o preprave budú poskytnuté aj orgánom v krajinách tranzitu alebo miesta určenia na colné a daňové účely a na bezpečnostné previerky, ako to vyžadujú právne predpisy danej krajiny. Poskytnuté informácie zvyčajne zahŕňajú: meno a adresu odosielateľa, meno a adresu príjemcu, popis tovaru, počet kusov, hmotnosť a hodnotu zásielky.

Právnym základom je zvyčajne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže spracovanie je za účelom vykonania plnenia zmluvy, ktorej ste stranou.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v konkrétnych službách a produktoch nájdete v časti Produkty a služby.

Ak ste existujúci zákazník DHL tak vaše poštové údaje (napr. meno, adresa) budú spracované tak, aby sme vás mohli kontaktovať s cieľom poskytnúť vám najnovšie informácie o našich ponukách, novinkách, produktoch a službách. Okrem existujúceho súhlasu spracujeme vašu e-mailovú adresu výlučne s cieľom poskytnúť vám informácie o vlastných a podobných produktoch DHL.

Právny základ pre vyššie uvedené spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracovanie osobných údajov zákazníkov na účely priameho marketingu sa považuje za vykonanie oprávneného záujmu.

Máte právo kedykoľvek podať námietku proti uvedenému spracovaniu. Ak chcete uplatniť svoje právo, jednoducho nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v časti Kto je zodpovedný?

Ak sa zaregistrujete do niektorého z našich newslettrov, môžeme na tento účel použiť vašu e-mailovú adresu. Odber newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti newslettru.

V prípade podania námietky alebo odhlásenia z našich newsletterových služieb, budú príslušné údaje zablokované, odstránené a ďalej už nebudú spracovávané na takéto účely.

Spoločnosť DHL nezdieľa, nepredáva, neodovzdáva ani iným spôsobom nezverejňuje vaše osobné údaje tretím stranám a nebude ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ to nie je potrebné na účely plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým výslovne nesúhlasili. Napríklad, pri objednávaní produktov môže byť potrebné poskytnúť vaše údaje o adresách a objednávkach našim dodávateľom. Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch nájdete nižšie v časti Produkty a služby.

Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene, sú zmluvne povinní zachovávať prísnu dôvernosť podľa článku 28 GDPR. Spoločnosť DHL zostáva zodpovedná za ochranu vašich informácií za takýchto okolností. Poskytovatelia služieb dodržiavajú pokyny DHL, čo zaručujú technické a organizačné opatrenia, ako aj kontroly a kontroly.

Používame sledovací softvér na určenie, koľko používateľov navštevuje naše webové stránky a ako často. Tento softvér nepoužívame na zhromažďovanie individuálnych osobných údajov alebo individuálnych adries IP. Údaje sa používajú iba v anonymnej a zhrnutej forme na štatistické účely a na vývoj webovej stránky.

„Cookies” sú malé súbory, ktoré nám umožňujú uchovávať informácie súvisiace s vaším osobným počítačom a vami, používateľom, konkrétne pokým navštevujete jednu z našich webových stránok. Cookies nám pomáhajú určiť, ako často sa vstupuje na naše internetové stránky ako aj počet používateľov. A pomáhajú nám konfigurovať naše ponuky, aby boli pre vás čo najvhodnejšie a najúčinnejšie.

Na základe článku 6 ods.1 písm. f) GDPR používame „cookies na reláciu“, aby sme optimalizovali našu webovú stránku a tým zaručili pohodlné a nerušené uspokojenie používateľov. Tieto cookies sú uložené výhradne počas trvania vašej návštevy na našich internetových stránkach. Po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia.

Okrem toho používame "trvalé súbory cookies" na uchovávanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane vstupujú na niektorú z našich internetových stránok. Účelom používania súborov cookies je ponúknuť vám optimálne usmernenie pre používateľov, ako aj "rozpoznať" vás, a tak byť schopný prezentovať (pokiaľ možno) diverzifikované internetové stránky a nový obsah pri opakovanom používaní. Naše webové stránky obsahujú banner cookies, ktorý vás informuje o tom, že ak budete pokračovať v navigácii na webových stránkach, je to zvyčajne platný súhlas s ukladaním súborov cookies vo vašom zariadení. Právny základ pre spracovanie osobných údajov pomocou cookies na účely analýzy je článok 6 ods.1 písm. a) GDPR. Samozrejme, máte právo vzniesť námietky a zrušiť ich (pozri: Ako spravovať cookies).

Vo všeobecnosti nevytvárame individuálny profil vašich priamych aktivít. Obsah trvalého cookies sa obmedzuje na identifikačné číslo. Meno, e-mailová adresa a pod. sa na väčšine našich stránok neuchovávajú.

Existujú dve výnimky:

1) Sledovacie cookies MediaMind Tracking Cookies. Tieto trvalé sledovacie cookies zbierajú vaše IP adresy a používajú ich na poskytovanie geografických lokalizačných údajov, čo pomáha DHL monitorovať a riadiť reklamné kampane. Cookies sú celkom zašifrované a nezbierajú žiadne ďalšie osobne identifikovateľné údaje, čiže IP adresy sa nemôžu napojiť na osobné údaje a nezdieľajú ich tretie strany. IP adresy sa bezpečne uchovávajú a DHL ich používa iba dôverne na interne účely na zostavovanie súhrnných správ. Platnosť cookies uplynie po 30 dňoch.

Viac sa môžete dozvedieť o sledovacích cookies Media Mind v tabuľke cookies DHL nižšie.

Iná možnosť je, keď sa chcete odhlásiť zo sledovania cookies MediaMind na všetkých webových stránkach, môžete to urobiť kliknutím na spojku MediaMind Opt-Out nižšie.

MediaMind Opt-Out

Ak ste sa už predtým odhlásili a chceli by ste vrátiť svoje nastavenie, kliknite na spojku MediaMind Opt-In nižšie.

MediaMind Opt-In

2) Cookies analytiky Google / Google Analytics Cookies. Nízky počet krajín smie používať v malej miere cookies analytiky Google (Google analytics cookies) na špecifické miestne účely. Tieto cookies používajú Vašu IP adresu na rozpoznávanie, avšak neidentifikujú vás ako jednotlivca. Inými slovami, informácie sa zbierajú v anonymnej podobe. Cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše miestne stránky a používajú informácie na zostavovanie správ a aby nám pomohli zdokonaľovať miestne stránky.

Viac sa môžete dozvedieť o Google Analytics Cookies v tabuľke cookies DHL nižšie.

Iná možnosť pre odhlásenie sa zo sledovania prostredníctvom Google Analytics na všetkých webových stránkach, je navštíviť

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

DHL tabuľka súborov cookies a ich kategórií

Poskytli sme podrobnosti o všetkých súboroch cookies, ktoré sa používajú na týchto webových stránkach v nasledujúcej tabuľke.

Všetky súbory cookies v tejto tabuľke boli roztriedené podľa 4 očíslovaných skupín - príslušné čísla kategórie sú uvedené v stĺpci 1. Vezmite, prosím, na vedomie, že súbory cookies môžu patriť do viac ako jednej kategórie.

Kategórie sú nasledujúce:

[1] Nevyhnutne potrebné: Tieto súbory cookies sú nutné k tomu, aby ste sa pohybovali po webových stránkach a využívali ich funkcie. Bez týchto cookies nemôžu byť poskytnuté služby, ktoré požadujete.

[2] Výkon: Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, napríklad, na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú súhrnné a teda anonymné. Využívajú sa iba pre vylepšenie fungovania internetovej stránky.

[3] Funkčnosť: Tieto súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si voľby, ktoré urobíte a poskytujú rozšírené, viac personalizované rysy. Tieto cookies napríklad môžu byť použité pre zapamätanie a uloženie posledného sledovacieho čísla, ktoré ste zadali pri použití sledovacej aplikácie. Informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, môžu byť anonymné a nemôžu sledovať Vašu činnosť pri prehliadaní iných webových stránok.

[4] Cielenie alebo reklama: Tieto súbory cookies sa využívajú na doručovanie reklamy relevantnejšej pre vás a vaše záujmy. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu, koľkokrát určitú reklamu vidíte, a tiež napomáhajú merať efektívnosť reklamnej kampane. Zvyčajne sú umiestňované reklamnými sieťami s dovolením prevádzkovateľa portálu.

Cookies Názov Účel Viac informácií
Povoliť súbory cookies pre lokalitu dhlpcp Ak je nastavená na hodnotu 1, používateľ povolil stránke zapisovať súbory cookies. Ak tento súbor cookies neexistuje, žiadne súbory cookies nie sú povolené.  
  dhlah Uzavretý článok (bol zobrazený). Platnosť vyprší po 365 dňoch.  
 

dhlolc

Uzavreté prekrytie (bolo zobrazené). Platnosť vyprší po 30 dňoch.  
Recaptcha-Cookie nocap Tento súbor cookie je vytvorený napr. keď nám pošlete správu prostredníctvom kontaktného formulára a pre úspešne vyriešenie Recaptche.  
Cookies názvu kampane [2] campaignName

Tento súbor cookie sa vytvorí, keď prídete na webovú stránku DHL z reklamného banneru DHL alebo z odkazu obsiahnutého v kampani alebo propagačnom e-maile. Súbor cookie ukladá ID kampane, ktorá jednoznačne identifikuje zdroj kampane. Ak kontaktujete spoločnosť DHL prostredníctvom jedného z našich kontaktných kontaktov alebo registračných formulárov do 24 hodín po príchode na niektorú z našich webových stránok, ID kampane je priložené k e-mailu odoslanému DHL obchodnému oddeleniu alebo naše stránky a používa sa na monitorovanie návštevníkov v rámci DHL domén.

Napríklad, ak návštevník príde na našu firemnú stránku (doména je www.dhl.com) a potom navštívi webové stránky spoločnosti DHL s vlastnou lokálnou doménou (napr. Pre Nemecko, miestna doména je www.dhl.de).

Tieto informácie používame na zostavovanie prehľadov a na pomoc pri zlepšovaní webu. Súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránok, na ktorých návštevníci prichádzajú na stránku a navštívených stránok. Cookie sa používa iba na identifikáciu a neobsahuje osobné údaje návštevníka, iba identifikátor. Používa sa dôverne iba spoločnosťou DHL, aby zlepšila svoje webové stránky a skúsenosti používateľov.

 
Google Analytics [2]

_utma
_utmb
_utmz

Niektoré krajiny tiež používajú službu Google Analytics na špecifické lokálne účely. Tieto súbory cookie slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci využívajú týmito reklamami a kedy ste navštívili stránku DHL po tom, čo ste boli vystavení týmto reklamám.

Tieto informácie slúžia na pomoc spoločnosti DHL pri meraní výkonnosti reklamných kampaní. Informácie sú poskytované ako súhrnné prehľady, takže sa nebudú zobrazovať žiadne individuálne informácie o používateľovi. Nezobrazuje žiadne iné správanie pri prehľadávaní a dôverne sa používajú iba spoločnosťou DHL.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v Google
Google Analytics [2] _ga Tento súbor cookie slúži na rozlíšenie používateľov. Cookie vyprší po 2 rokoch. Ďalšie informácie o súbore cookie v Google
Google Analytics [2] _gid Tento súbor cookie slúži na rozlíšenie používateľov. Cookie vyprší po 24 hodinách. Ďalšie informácie o súbore cookie v Google
Google Analytics [2] _gat Tento súbor cookie sa používa na regulovanie miery žiadostí.Súbor cookie vyprší po 1 minúte. Ďalšie informácie o súbore cookie v Google
MediaMind Cookies [2] U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4.

Súbory cookie MediaMind sa vytvárajú pri príchode na webové stránky kampane DHL z propagačného banneru DHL, z odkazu obsiahnutého v kampani / propagačnom e-maile alebo z použitia odkazu na kampaň, ktorý je súčasťou offline mediálnej reklamy.

Súbory cookie aplikácie MediaMind sledujú, kedy a kde ste boli vystavení reklamám DHL online, ako ste sa zaoberali týmito reklamami a kedy ste navštívili stránku DHL po tom, čo ste boli vystavení týmto reklamám.

Tieto informácie slúžia na pomoc spoločnosti DHL pri meraní výkonnosti reklamných kampaní. Informácie sú poskytované ako súhrnné prehľady, takže sa nebudú zobrazovať žiadne individuálne informácie o používateľovi. Nezobrazuje žiadne iné správanie pri prehľadávaní a dôverne sa používajú iba spoločnosťou DHL.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v MediaMind
You Tube Cookies [2] use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE

Vkladáme videá pomocou režimu ochrany osobných údajov YouTube. Niektoré z týchto videí sú z oficiálneho kanálu YouTube.

Tento režim môže po kliknutí na prehrávač videa YouTube nastaviť súbory cookie na vašom počítači. Služba YouTube však neuloží informácie o súboroch cookie, ktoré sa dajú identifikovať osobne, na prehrávanie vložených videí pomocou režimu s ochranou osobných údajov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku s informáciami o vložení videí YouTube
Adobe Analytics [2] s_cc Tento súbor cookie bol nastavený kódom JavaScript a číta, či boli povolené súbory cookie. Tento súbor cookie je súčasťou cookie relácii a vyprší po ukončení prehliadača. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v Adobe
Adobe Analytics [2] s_sq Tento súbor cookie zhromažďuje anonymne informácie o tom, na ktorý odkaz klikol používateľ. Jeho cieľom je zistiť, ktoré odkazy sa používajú a ktoré nie, aby sa zlepšili ponuky na webe. Tento súbor cookie je súčasťou cookie relácii a vyprší po ukončení prehliadača. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v Adobe
Adobe Analytics [2] s_vi Tento súbor cookie sa používa na zistenie návštevníka ako jedného a toho istého používateľa a zhromažďuje informácie o tom, ako sa používa náš web. Tieto informácie používame na vývoj webových stránok a poskytovanie používateľom obsahu, ktorý je pre nich vhodnejší. Súbor cookie zhromažďuje anonymne vyššie uvedené informácie (individuálne ID návštevníka, časový a dátumový údaj). Toto je permanentný súbor cookie a vyprší po 5 rokoch. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v Adobe
Adobe Analytics [2] s_fid Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu jedinečného návštevníka, ak štandardný súbor s_vi cookie nie je k dispozícii kvôli obmedzeniam súborov cookie tretej strany. Nepoužíva sa pri implementáciách, ktoré používajú súbory cookie prvej strany. Toto je permanentný súbor cookie a vyprší po 5 rokoch.  Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v Adobe
  __cfduid  Trvalé cookie Cloudflare. Ďalšie informácie na Cloudflare
  X-AUTH-TOKEN Autentifikácia súborov cookie a prihlásenie. Obsahuje informácie o používateľovi; (user_id, roly a e-mail), Toto je cookie relácie alebo po zatvorení relácie, informácie sa odstránia.  
  XSRF-TOKEN Súbor cookie relácie. Pre bezpečnú komunikáciu medzi prehliadačom a serverom.  
  ARRAffinity Tento súbor Cookie je vydávaný load balancerom. Umožňuje nám efektívne poskytovať obsah tým, že distribuujeme pracovné zaťaženie medzi viaceré servery.  
  CultPPL Tento súbor cookie slúži na nastavenie lokalizácie aplikácie a uloženie jazykových preferencií.  
  cookieInfoShown Tento súbor cookie ukladá predvoľbu zobrazenia informácií o súboroch cookie používateľa Ide o príznak zobrazenia cookie lišty.  
  iframeView Tento súbor cookie umožňuje integráciu s webovou lokalitou skupiny DPDHL. Jedná sa o príznak iframe zobrazení.  
  __RequestVerificationToken Týmto cookie sa zabezpečuje prevencia CSRF. Jedná sa o zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom krížového overovania.  

 

Ak používate DHL Finder (vyhľadávanie polohy), aj tieto súbory cookies sú nastavené:

Cookies Názov Účel Viac informácií
i18next   Tento súbor cookie slúži na rozpoznanie jazyka návštevníka s cieľom zlepšiť zážitok z webu. Tieto informácie sa používajú na určenie toho, ktorý jazyk je pre návštevníka vhodný a nastavenie jazyka je nastavené zodpovedajúcim spôsobom. Cookie zhromažďuje anonymne vyššie uvedené informácie. Použije sa iba dôverne v DHL, aby sa zlepšili webové stránky a skúsenosti používateľov. Tento súbor cookie je cookie relácie a vyprší, keď je prehliadač zatvorený.  
br_<primaryKey>   Tento súbor cookie slúži na rozpoznanie vracajúceho sa návštevníka ako jedného a toho istého používateľa. Tieto informácie slúžia na určenie, či návštevník už pridelil hodnotenie pre danú lokalitu. Súbor cookie zhromažďuje anonymne vyššie uvedené informácie (individuálne ID návštevníka, časový a dátumový údaj). Súbor cookie vyprší po 24 hodinách.  Cookies tretích strán vo vloženom obsahu

Vezmite prosím na vedomie, že na niektorých stránkach nášho webu si môžete všimnúť, že boli vytvorené cookies, ktoré nie sú spojené s DHL. Keď navštívite stránku s obsahom vloženým napríklad z YouTube alebo Vimeo, môže poskytovateľ týchto služieb vytvoriť vo vašom webovom prehliadači svoje vlastné cookies. DHL nekontroluje použitie týchto súborov cookie a nemôže k nim pristupovať kvôli spôsobu, akým súbory cookie fungujú, pretože k súborom cookie môže pristupovať len ten, ktorý ich pôvodne vytvoril. Ďalšie informácie o týchto cookies nájdete na stránkach tretích strán.

Web Beacons

Aby sme udržali online obsah DHL, ľahko použiteľný a aktuálny, používame služby webových analýz, ako sú Webtrends (viac informácií nájdete v časti Webtrends v tabuľke cookie DHL vyššie), aby nám pomohli pochopiť, ako ľudia používajú naše služby webovej stránky. Tieto služby využívajú technológie zhromažďovania údajov, ako napríklad webové majáky. Web beacons sú malé elektronické obrázky, ktoré poskytujú súbory cookies, počítajú návštevnosť a chápu efektívnosť používania a webových stránok. Na druhej strane nám to umožňuje vedieť, aký obsah je pre našich návštevníkov zaujímavý, a pomáha nám poskytovať na našich webových stránkach prispôsobené informácie. Tieto Web Beacons sú anonymné a neobsahujú ani nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré vás identifikujú. Informácie sú anonymné a používajú sa iba na štatistické účely. Tieto údaje o webovej analýze a súbory cookies nemôžu byť použité na identifikáciu vás ako fyzickej osoby, pretože nikdy neobsahujú osobné informácie, ako napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu.

Ako spravovať súbory cookie

Používanie našich produktov a služieb bez cookies je tiež možné. Vo svojom prehliadači môžete deaktivovať ukladanie súborov cookies, obmedziť ich na konkrétne webové stránky alebo nastaviť prehliadač, aby vás upozornil na odoslanie súboru cookies. Môžete tiež kedykoľvek odstrániť súbory cookies z pevného disku počítača (súbor: "cookies"). Upozorňujeme, že v tomto prípade budete musieť očakávať obmedzenú prezentáciu stránky a obmedzený návod používateľa.

Väčšina prehliadačov dovoľuje určitú kontrolu väčšiny cookies pomocou nastavení prehliadačov.

Ak chcete nájsť viac o cookies, vrátane toho, ako si pozrieť, ktoré cookies sa nastavili a ako ich riadiť a vymazávať, navštívte:

Všetko o cookies

Pre ďalšie rady o cookies, ktoré sú špecifické pre EÚ, a rozličné dostupné únikové možnosti môžete navštíviť aj nasledujúcu webovú stránku:

Choice Vaše priame voľby

Ak chcete zrušiť sledovanie prostredníctvom služby LiveBall, budete musieť spravovať a odstraňovať súbory cookie pomocou nastavení prehliadača.

Viac informácií nájdete na adrese:

Všetko o cookies

Môžete sa aj rozhodnúť vycúvať z niektorého alebo všetkých reklamných cookies nastavených na vašom počítači navštívením webovej stránky sieťovej reklamnej iniciatívy

Network Advertising Initiative (NAI)

Nie každý, kto navštívi našu stránku, tak urobí pomocou webového prehliadača. Napríklad niektorí používatelia pristupujú k webovým stránkam alebo aplikáciám DHL pomocou mobilného prístroja. Ak je to tak, nemusia sa dať zablokovať cookies alebo uspôsobiť nastavenia webového prehliadača.

Ak chcete zrušiť sledovanie pomocou dotMailer, budete musieť cookies spravovať a odstraňovať pomocou nastavení prehliadača.

Viac informácií nájdete na adrese:

Všetko o cookies

Ak chcete uniknúť zo sledovania pomocou Google Analytics na všetkých webových stránkach, choďte na:

Doplnkový únikový prehliadač Google Analytics

Iná možnosť je, keď sa chcete odhlásiť zo sledovania cookie MediaMind na všetkých webových stránkach, môžete to urobiť kliknutím na odkaz MediaMind Opt-Out nižšie.

MediaMind Opt-Out

Ak ste už predtým vycúvali a chceli by ste sa vrátiť na svoje nastavenie, kliknite na návratovú odkaz MediaMind Opt-In nižšie.

MediaMind Opt-In

Momentálne ste sa rozhodli pre webový monitoring Eloqua na webových stránkach spoločnosti DHL.

Kliknite tu, ak chcete zrušiť sledovanie webových stránok Eloqua.

Ak chcete odstrániť sledovanie aplikácie Adobe Analytics na všetkých webových stránkach, môžete to urobiť kliknutím na odkaz Adobe Analytics Opt-Out nižšie:
Adobe Analytics Opt-Out

Ak ste sa predtým rozhodli zrušiť svoje nastavenie, kliknite na odkaz Adobe Analytics Opt-In nižšie:
Adobe Analytics Opt-In

Pamätajte si, prosím, že ak si vymažete cookies alebo použijete odlišný prehliadač či počítač, bude potrebné nastaviť si stav odhlásenia (opt-out status) znovu.

Na našich webových stránkach sú kontaktné formuláre, ktoré sa môžu použiť na kontaktovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané vo formulári budú odovzdané a uložené.

Osobné údaje, ktoré poskytnete, používame len na technickú správu webových stránok a na splnenie Vašich požiadaviek a požiadaviek - tzn. primárne na spracovanie zmlúv uzatvorených s Vami alebo na zodpovedanie Vašich otázok.

Tu nájdete príklady typu osobných údajov, ktoré boli spracované v rámci kontaktných formulárov.

Spracovanie osobných údajov z formulára nám umožňuje v podstate spravovať spracovanie zmlúv. Okrem toho môžu byť údaje spracované počas spracovania žiadosti klienta.

Údaje budú spracované na plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR a chránia oprávnené záujmy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

DHL podniká všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou alebo zneužitím. Napríklad vaše osobné údaje sú uložené v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je prístupné pre verejnosť. V niektorých prípadoch sú vaše osobné údaje šifrované technológiou Secure Socket Layer (SSL) počas prenosu. Znamená to, že schválený šifrovací postup sa používa na komunikáciu medzi vaším počítačom a servermi DHL, ak váš prehliadač podporuje protokol SSL.

Ak by ste chceli kontaktovať spoločnosť DHL e-mailom, radi by sme upozornili, že dôvernosť informácií nemožno zaručiť. Obsah e-mailových správ si môžu prečítať tretie strany. Preto vám odporúčame, aby ste nám poslali dôverné informácie len poštou.

Pravidelne revidujeme naše vyhlásenie o ochrane údajov.

DHL si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť svoje vyhlásenie o ochrane údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Prosím, spätne si to často kontrolujte, aby ste sa informovali o všetkých zmenách. Používaním webových stránok DHL súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované dňa 24.05.2018.

 

Produkty a služby

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov týkajúcich sa sledovania zásielky:

Typ údajov Príklad Externý prístup k údajom
Číslo položky   Odosielateľ a príjemca
Meno odosielateľa   Odosielateľ a príjemca
Adresa odosielateľa   Odosielateľ a príjemca (po zadaní poštového smerovacieho čísla)
Názov príjemcu   Odosielateľ a príjemca (po zadaní poštového smerovacieho čísla alebo ako prihlásený a identifikovaný príjemca)
Adresa príjemcu   Odosielateľ
Meno náhradného príjemcu, ak je to možné Sused Odosielateľ a príjemca (po zadaní poštového smerovacieho čísla alebo ako prihlásený a identifikovaný príjemca)
Adresa náhradného príjemcu, ak je to možné Sused Odosielateľ
Zákaznícke údaje odosielateľa (ID číslo zákazníka, fakturačné číslo)   Odosielateľ
Názov produktu / názov služby (v súčasnosti iba pri sledovaní zásielok pre firemných zákazníkov NOLB) DHL Paket, DHL Paket International, dobierka, nadrozmerný tovar Atyp Odosielateľ a príjemca (len pri službách, ktoré sú pre príjemcu relevantné, ako napríklad nadrozmerný tovar a dobierka)
Priebeh zásielky   Odosielateľ a príjemca
Podpis príjemcu (POD)   Odosielateľ
Potvrdenie overenia minimálneho veku +16 / +18 Vizuálna kontrola veku Odosielateľ

1. Účel spracovania osobných údajov - základné informácie

Vaše údaje spracovávame napr. na tieto účely:

 • na základe plnenia zmluvy o preprave zásielky uzavretej s vami alebo odosielateľom,
 • na zobrazenie stavu zásielky alebo poskytnutie informácii prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu,
 • na základe plnenie právnych povinností,
 • na splnenie našej bezpečnostných povinností (napr. na účely detekcie kriminality),
 • na zostavovanie štatistík o poskytovaní našich služieb,
 • a na účely zabezpečenia kvality, optimalizácie procesov a zabezpečenia plánovania.

 

2. Doba skladovania

Údaje budú uložené tak dlho, ako je to nutné. Nutnosť vyplýva z retenčných lehôt uchovávania.